СТРОИТЕЛНИ И ИНЖИНЕРНИ

Строително-монтажни рискове (СМР)
Всеобхватна застрахователна защита за нуждите на корпоративни и индивидуални клиенти, занимаващи се със строително-монтажни работи.
Застрахователните покрития отговарят на международните стандарти и изисквания в тази област. Застраховката осигурява покритие срещу всички рискове от загуба или вреда на строително-монтажни работи, строителни машини, строителни съоръжения и оборудване, разходи за разчистване на останките след застрахователно събитие на строителния предприемач - възложителя, изпълнителя и/или подизпълнителите през периода на строителството на обекта и по време на гаранционния срок. Застрахованият обикновено е предприемачът или строителят, но може да бъде и възложителят или собственикът на сградата, ако те имат отговорността да застраховат имуществото, докато е в процес на строеж или ремонт. Освен за понесени материални вреди застрахователната защита може да бъде разширена и за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

Строителна техника и механизация
По тези специални застрахователни договори се застраховат всички видове строителни, земекопни и други подобни машини срещу разнообразни рискове:
  • пожар, природни бедствия, земетресение;
  • кражба, грабеж, вандализъм;
  • удар при ПТП;
  • липса на умения от страна на обслужващия персонал;
  • щети от електрически ток или повреда по електрически трасета;
  • конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа, лоша изработка на детайлите;
  • сблъскване, дерайлиране, пропадане на земни маси или покривни конструкции, срутване на изкопи, мостове, скални маси, лавини, свличане на камъни и други по договаряне.

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството (проектанти, строители, строителен надзор, технически контрол)"
Строителната дейност е рискова и потенциално при нея могат да пострадат имуществата и здравето на неограничен брой хора, особено ако вредите възникнат след като обектът е бил пуснат в експлоатация.
Тази задължителна застраховка поема разходите, които трябва да заплатите в случай на вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица при извършване на професионалната ви дейност. Лимитите на отговорност и премията се определят от категорията на обектите съгласно Закона за устройство на територията.
По Ваше желание може да се сключи доброволна застраховка само за един конкретен обект и/или за срок, по-дълъг от една година.
При участие в търгове или конкурси предлагаме услугата изготвяне на проекто-полица, която не заплащате.