ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ


Застраховка на банков кредит за предекспортно финансиране
Предмет на застраховката е банков кредит, отпуснат с цел производство на стоки или предоставяне на услуги, предназначени за износ.
Покриват се търговски и нетърговски рискове / от неплатежоспособност на длъжника или забавяне на дължимо плащане повече от определения период /, свързани с длъжника, чуждестранния купувач и държавата на купувача.

Застраховка на инвестиции
Застраховката покрива загубите при осъществяване на български инвестиции, реализирани в чужда държава под формата на капитал, собственост, имущество, нематериални права или услуги.
Рисковете свързани с осъществяването на инвестиции в чужбина са:
  • невъзможност за конвертиране на приходите от инвестицията, деноминирани в националната валута на приемащата държава в свободно конвертируема валута и невъзможност на плащания към Република България
  • лишаване на инвеститора от правата му, поради национализация или конфискация на чуждестранното дружество за непрекъснат период от най-малко 6 месеца
  • политически мотивирани актове на насилие /война, революция, бунт, гражданско неподчинение/

Застраховка на акредитиви
Предмет на застраховката са акредитиви, издадени в полза на българска фирма - износител.
Предназначена е както за българската банка, действаща като аквизираща по акредитивната операция, така и за самата фирма - износител.
Покрива рискът от неизпълнение или отказ от страна на банката издател на акредитива да плати на износителя на падежа без да има правно основание за това.

Застраховка на плащания
Покритието на застраховката включва:
  • вътрешен търговски риск - това е рискът по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги с период на отсрочване на плащането до 1 година, поради неплатежоспособност на длъжника или забавяне на дължимо плащане повече от определения период
  • краткосрочен търговски риск - покриват се търговските рискове при осъществяване на износ на стоки и услуги с период на отсрочване на плащането до 1 година
  • краткосрочен политически риск - това е рискът по договори за износ на стоки и услуги вследствие на възникнали политически събития; ограничения или забрана за износ на стоки или услуги в изпълнение на задължения по международни договори; промени в режима на валутните плащания и др.
  • средносрочен и дългосрочен риск - предмет на застраховката са плащания по договори за износ на стоки и услуги с период на отсрочване на плащането над 1 година

Застраховка на банкова гаранция
Застраховката може да бъде сключена от банки, издаващи гаранция в полза на български износители. Тя обхваща гаранции за добро изпълнение, за участие в търг или конкурс, за авансово плащане, както и други видове гаранции, свързани с изпълнението на договори за износ.
Покрива се риска на банката от финансови загуби, свързани с основателно или неоснователно усвояване на сумата от страна на лицето, в чиято полза е издадена гаранцията. Основателно е усвояването в случаите, когато износителят не е изпълнил коректно задълженията си по договора за износ или условията на търга или конкурса. Неоснователното усвояване е свързано с изплащането на сумата по гаранцията, без износителят да е нарушил задълженията си по договора, търга или конкурса. Покрити са и рисковете от неоснователно усвояване в резултат на политически събития (война, бунт, стачка и др.) в страната на купувача.