ФИНАНСОВИ И ТЪРГОВСКИ ЗАСТРАХОВКИ


Застраховка "Разни финансови загуби" 
Застраховката е предназначена за всички юридически лица, които искат да са сигурни в бъдещите плащания на техните клиенти и да успеят да прогнозират бъдещите си парични вземания.
По този вид застраховка се покрива рискът от финансови загуби, възникнали вследствие неплащане от страна на длъжника, на части или на цялото задължение по договори за отсрочено плащане, заеми, кредити и други.

Застраховка на банкови гаранции
Застрахова се рискът на българска търговска банка да бъде принудена да извърши плащане към бенефициент по банкова гаранция, във връзка с действия на наредител по нея.
Покрива се целият размер на платената сума по банковата гаранция.

Застраховка на лизингови договори
Предназначена е само за Търговски дружества с основна дейност - лизинг. Покрива се рискът от неплащане от лизингополучателя на вноски по договор за лизинг на МПС-та, материални дълготрайни активи и недвижими имоти.

Застраховка финансова гаранция АЕБТРИ
Тази застраховка осигурява обезпечение на гаранция, изискваща се от Асоциацията на българските предприятия за международен превоз и пътища (АЕБТРИ) за допускане на международен превозвач до режима на ТИР.

Застраховка срещу загуба на доход вследствие пожар и природни бедствия
Предлага се като допълнително покритие към имуществена застраховка.
Покрива се сумата от загубите, произтичащи от намаляване на оборота или увеличаване на разходите за дейността, вследствие на застрахователно събитие, настъпило по имуществената полица.

Застраховка срещу загуба на доход вследствие на авария на машина или прекъсване на дейността  Застраховка Авария на машини покрива всяка непредвидена загуба или увреждане на застрахованите машини и съоръжения в процеса на производството.

Застраховка срещу загуба на трудово възнаграждение (рискове на заетостта)
Застраховката е предназначена за физически лица. На обезщетение подлежат загубите на застрахования в резултат на прекратяване на трудов договор, освен ако прекратяването не е вследствие на неизпълнение на задължения от застрахования, за период на обезщетение до шест месеца и в размер не повече от шест средномесечни трудови възнаграждения. От евентуалните обезщетения се приспадат компенсациите и обезщетенията, които застрахованият получава по силата на нормативен акт, съдебно решение и/или други застраховки, покриващи същото събитие.

Застраховка срещу загуба на доходи от наем 
Застраховат се вземанията на наемодателя от наемателя за неизплатени дължими вноски по договор за наем.