ЗЛОПОЛУКИ

Застраховка "Универсални злополуки"
Бъдете предвидливи - осигурете си финансова подкрепа при злополука!
При тази застраховка получавате:
  • възможност за високи застрахователни лимити;
  • гъвкава тарифна политика за индивидуални и групови полици;
  • защита, осигурена от едни от най-големите застрахователни компании в света.

Застраховка на работници
Срещу сключен застрахователен договор се носи отговорност за живота и здравето на застрахованите лица срещу риск от трудова злополука.
Съгласно приетите промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (ДВ брой 15 от 17.02.2006 г.) работодателите застраховат задължително работниците и служителите си, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.
Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска "трудова злополука", се определят след консултации на работодателя със службата по трудова медицина.
Данъчни преференции: съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО - чл.36 ал.5 ДВ брой 105/2000 г., изм. бр. 102 от 2005 г.) не се облагат разходите за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт, за работници и служители, извършващи работа, при която съществува опасност за живота и здравето им и се приспадат от неговия облагаем доход при плащане на данъци по ЗКПО.

Застраховка на гости на хотел
Застраховката покрива злополука, медицински разноски, спасителни разноски, кражба на личен багаж. Включва се в цената на нощувката, която заплащат всички гости на хотели, мотели, квартири, хижи и други. В зависимост от избраните покрития, цената на застраховката за нощувка може да варира от 0,05 до 1 лв.

Застраховка на посетители на спортни съоръжения, на културни, развлекателни и други мероприятия  Застраховката има за цел да осигури спокойствие на организаторите и/или съдържателите на спортни клубове и увеселителни комплекси при евентуална злополука на техни посетители.
Цената на застраховката обикновено е минимална и се включва в цената на билета или картата за посещение.

Застраховка "Злополука на пътниците в обществен транспорт"
  • Продуктът е задължителен за всички фирми, извършващи обществен превоз на пътници на територията на България и чужбина - градски транспорт, маршрутни таксита, таксита, линейки, въжени линии, влекове и други;
  • Застраховката покрива всички пътуващи, включително шофьора и при качване, и при слизане от превозното средство;
  • Изплащат се обезщетения при: смърт от злополука, трайна и временна загуба на трудоспособност вследствие злополука;
  • Възможност за избор на доброволни покрития: медицински разноски, спасителни разноски, репатриране и други.