ОТГОВОРНОСТИ

Застраховка "Обща гражданска отговорност" за юридически лица
Застраховката покрива гражданската отговорност на Юридически лица за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица.
Наличието на тази застраховка повишава имиджа на юридическите лица, подобрява бизнес климата и утвърждава престижа им.

Застраховка "Отговорност на продукта" 
Покриват се разноските, които сте законно задължени да заплатите като компенсация за имуществени и/или неимуществени вреди, причинени на трети лица в резултат на дейността ви или от продукти, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от Вас.

Застраховка "Професионална отговорност на адвокати"
Покрива отговорността на адвоката за вреди, причинени на негов клиент, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения. Застрахователната защита може да бъде разширена с ретроактивно действие, при което се обезщетяват искове, предявени в срока на действащата застраховка, основаващи се на небрежност, грешки или пропуски, допуснати след ретроактивна дата.
По конкретна сделка или съдебно дело лимитът на отговорност може да бъде увеличен.

Застраховка "Професионална отговорност на нотариуси"
Гарантира на нотариуса покриване на отговорността му за имуществени вреди, причинени на клиенти след виновно неизпълнение на служебните му задължения при извършване на нотариални действия.
Членовете на Нотариалната камара на Р. България ползват преференциални условия.

Застраховка "Професионална отговорност на превозвача (CMR)"
С тази застраховка се покрива материалната отговорност на превозвача за цялостна или частична липса и/или повреда на превозвания от него с автомобилен транспорт товар съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари CMR.

Застраховка "Професионална отговорност на спедитора"
Застраховат се имуществените интереси на спедитора, свързани със задължението му да възстанови щети на юридически или физически лица, настъпили при изпълнение на задълженията му по договор за спедиция на товари, в съответствие с международните конвенции, местното законодателство, Общите спедиторски условия и Общите складови условия, одобрени от Националното сдружение на българските спедитори и/или условия на други договори и споразумения.

Застраховка "Професионална отговорност на експерт счетоводители и финансови одитори"
Застраховката е задължителна и покрива професионалната отговорност по отношение на всички суми, които сте законово задължени да заплатите като компенсация за имуществени вреди, причинени на възложители при изпълняване на професионалните ви задължения(вкл. от небрежност, грешки или пропуски).

Застраховка "Професионална отговорност на туроператори"
Покрива отговорността на туроператора към потребителя за пряко причинени през застрахователния период имуществени вреди, в резултат на неразплащане с контрагентите и доставчиците, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.

Застраховка "Отговорност на агенции, продаващи самолетни билети" 
Покрива отговорността на агенции, продаващи самолетни билети по агентски договор към IATA, или други агенции за невъзстановяване на дължими суми от продажба на билетите.
Агенция IATA изисква представянето на валидна полица при сключване или подновяване на договор.

Застраховка "Професионална отговорност на медицински персонал"
Специализираният застрахователен продукт е предназначен за всички лица, упражняващи медицинска практика, включително членове на екип, които нямат медицинска правоспособност, както и всички лица с частна медицинска и стоматологична практика.
Тази застраховка може да се сключи и от медицински лаборатории, клиники за естетична хирургия, амбулатории, хосписи и други.
Застрахователната полица покрива сумите, дължими като компенсация за телесно увреждане на пациент при упражняване на медицинска професия.

Застраховка "Професионална отговорност на хотелиери и ресторантьори"
Тази застраховка гарантира надеждността и спокойствието на бизнеса ви. Тя ви прави предпочитан партньор и от международните туроператори.
Срещу минимален разход може да се застраховате срещу: 
  • физическо нараняване; 
  • заболявания, включително причинени от паразити, отравяне от храна, развалени вещества в храна или напитки; 
  • виновно причинени загуба или повреда на имущество, собственост, под опека или контрол на посетител, гост или клиент.

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството (проектанти, строители, строителен надзор, технически контрол)"
Строителната дейност е рискова и потенциално при нея могат да пострадат имуществата и здравето на неограничен брой хора, особено ако вредите възникнат след като обектът е бил пуснат в експлоатация.
Тази задължителна застраховка поема разходите, които трябва да заплатите в случай на вреди, причинени на други участници в строителството, и/или на трети лица при извършване на професионалната ви дейност. Лимитите на отговорност и премията се определят от категорията на обектите съгласно Закона за устройство на територията.
По ваше желание може да се сключи доброволна застраховка само за един конкретен обект и/или за срок, по-дълъг от една година.
При участие в търгове или конкурси предлагаме услугата изготвяне на проекто-полица, която не заплащате.

Застраховка "Професионална отговорност на мениджъри"
При разработването на застрахователния продукт е приложен опитът на водещите европейски презастрахователни компании в областта на този вид застраховане. Застраховката съответства на международните стандарти и е съобразена с българското законодателство.
Поемат се преките финансови загуби във връзка с неправомерно действие на членовете на Съвети на директори, Управителни и Надзорни съвети и изпълнителни директори или управители на дружеството.

Застраховка "Отговорност на работодателя"
Подходяща е за работодатели, извършващи дейност с по-висока степен на риск - производство и индустрия, и за такива, занимаващи се с офисна работа.
Застраховката покрива всички суми, които работодателят е отговорен да заплати като обезщетение за причинени вреди или разходи, свързани с инцидентно телесно увреждане на негови служители (наети на трудов договор), в резултат и по време на тяхната работа.
Обезщетяват се и всички разходи по уреждането на претенции, като уговореният в полицата лимит включва и разноските по уреждането на исковете.