ЖИВОТ СЪС СПЕСТОВЕН ХАРАКТЕР

Живот със спестовен характер

Препоръчваме Ви да сключите застраховка "Живот със спестовен характер" ако:
 • искате да си осигурите подходящ стандарт на живот в бъдеще;
 • искате да можете да планирате спокойно бъдещите си разходи;
 • сте глава на семейство или на вас разчитат други хора.
Предлагаме индивидуални полици с оптимално съотношение между спестовност и застрахователна защита.
При сключването на този вид застраховка получавате:
 • комбинация от доходност, застрахователна защита и възможност за натрупване на допълнителен капитал;
 • определената застрахователна сума при изтичане на рока на застраховката заедно с натрупаната доходност към момента, която в животозастрахователния бранш е в рамките на 6-8% годишно, поради факта че животозастрахователните компании работят с дългосрочни ценни книжа с по-добра доходност;
 • Вашите наследници получават определената застрахователна сума, ако с вас се случи най-лошото през срока на застраховката заедно с натрупания допълнителен капитал;
 • можете да избирате срока на застраховката и размера на сумата, която да внасяте;
 • инфлационна защита на средствата, вложени в нея и пълна финансова обезпеченост;
 • можете да избирате начина на заплащане на застрахователната премия, както и валутата: EUR, USD, BGN; вноските по животозастрахователни програми се приспадат в рамките на 10% от доходите на физическите
 • лица при плащането им (чл.20 ал.2, чл.21 ал.1 т.2, и чл. 22 ал.1 т.3 от ЗОДФЛ) и за тях не се плаща ДОД.

Доходността по тези спестовни програми е освободена от данък (чл.12 ал.1 т.3 от ЗОДФЛ).
Ако е настъпило застрахователно събитие обезщетението не се облага (чл.12 ал.1 т.4 от ЗОДФЛ), а при изтичане на срока на програмата само главницата се облага с еднократен данък от 12% (чл.29 ал.2 от ЗОДФЛ) и то само за частта от премията, за която е ползвано данъчно облекчение (чл.40 ал.1 от ЗОДФЛ). Юридическите лица, ако са направили спестовни програми в полза на своите служители, които са на трудов договор и договор за управление имат право да приспаднат от разходите си до 480 лв. годишно на човек, а превишението над тази сума се облага с еднократен данък от 17%, който също е разход (чл.36 ал.4 и чл.48 ал.3 от ЗКПО).
 • възможности за индивидуално тарифиране и избор на допълнителни покрития като:
- намалена работоспособност вследствие злополука или акутно заболяване,
- временна загуба на работоспособност вследствие злополука и общо заболяване,
- разходи за медикаменти
- разходи за болничен престой