ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ


Основни принципи на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване

 • доброволност на участието – основен принцип, по който се отличава допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Доброволно може да се осигурява всяко физическо лице, навършило 16 г.; персоналност на осигуряването – всяко осигурено лице има своя индивидуална партида, по която се натрупват средствата от осигурителни вноски и от разпределената доходност от тяхното инвестиране;
 • свободен избор на размера на вноската – осигуреното лице определя по свое желание каква вноска, на какъв интервал и за какъв период да внася; осигуряване чрез дефинирани вноски – при сключване на осигурителния договор се определя размерът на вноската, а не на пенсията, която ще получава лицето. Размерът на пенсията не може да бъде определен предварително, тъй като зависи от натрупаните средства към момента на пенсиониране и от вида и срока за получаване на пенсията;
 • свободен избор на вида на пенсията – осигуреното лице има право да избере вида на пенсията (пожизнена или срочна) и периода, през който да я получава;
 • право на лична пенсия за старост – по желание на осигуреното лице пенсията от доброволен фонд може да започне да се получава до пет години преди възрастта за пенсиониране, определена от Държавното обществено осигуряване;
 • право на разпореждане със средствата по индивидуалната партида:
 • - натрупаните средства от лични вноски могат да бъдат изтеглени от лицето по всяко време;
 • - натрупаните средства от вноски от работодател могат да се изплащат на лицето само при придобиване право на пенсия;
 • - при навършване на пенсионна възраст осигуреното лице има право на избор между съответния вид пенсия или на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства;
 • право на информация – всяко осигурено лице най-малко веднъж годишно получава извлечение от индивидуалната си партида и има право по всяко време да поиска от пенсионния фонд информация за състоянието на тази партида;
 • юридическа самостоятелност на управляващото пенсионноосигурително дружество и управляваните от него фондове – средствата на осигурените лица са юридически и счетоводно отделени от средствата на пенсионното дружество;
 • строг контрол и регулиране на дейността на пенсионните дружества, управляващи пенсионни фондове – държавата чрез своя контролен орган - Комисията за финансов надзор - следи за точното спазване на законовите изисквания и налага санкции при констатирани нарушения от страна на пенсионните дружества; данъчни преференции за физически лица - осигурителните вноски за доброволна пенсия за сметка на работната заплата, хонорари, премии и други възнаграждения на работещите се освобождават от данък в определен размер (до 10% от облагаемия доход) по Закона за облагане доходите на физическите лица.

Данъчната преференция се отнася както за наетите по трудови правоотношения, така и за работещите по извънтрудови правоотношения (свободни професии, нотариуси, частни медици, извършващите услуги с личен труд, получаващите възнаграждение от авторски права, получаващите възнаграждение срещу управление и контрол и др.);
 • данъчни преференции за юридически лица - законодателят предоставя значителни данъчни преференции за осигуряване за доброволна пенсия за сметка на работодател. Осигурителните вноски за доброволна пенсия за сметка на работодателя до 40 лв. на месец за служител се признават за разход за работодателя, като по този начин върху тях не се дължат никакви осигурителни вноски и данъци. Преференцията за работодателя е записана в Закона за корпоративното подоходно облагане. Осигурителните вноски за сметка на работодателя може да са месечни или за друг период.