ЖИВОТ

Застраховка "Живот със спестовен характер" 
Препоръчваме Ви да сключите застраховка "Живот със спестовен характер" ако:
 • искате да си осигурите подходящ стандарт на живот в бъдеще;
 • искате да можете да планирате спокойно бъдещите си разходи;
 • сте глава на семейство или на вас разчитат други хора.
Предлагаме индивидуални полици с оптимално съотношение между спестовност и застрахователна защита.
При сключването на този вид застраховка получавате:
 • комбинация от доходност, застрахователна защита и възможност за натрупване на допълнителен капитал;
 • определената застрахователна сума при изтичане на срока на застраховката заедно с натрупаната доходност към момента, която в животозастрахователния бранш е в рамките на 6-8% годишно, поради факта че животозастрахователните компании работят с дългосрочни ценни книжа с по-добра доходност;
 • Вашите наследници получават определената застрахователна сума, ако с Вас се случи най-лошото през срока на застраховката заедно с натрупания допълнителен капитал;
 • можете да избирате срока на застраховката и размера на сумата, която да внасяте;
 • инфлационна защита на средствата, вложени в нея и пълна финансова обезпеченост;
 • можете да избирате начина на заплащане на застрахователната премия, както и валутата: EUR, USD, BGN;
 • вноските по животозастрахователни програми се приспадат в рамките на 10% от доходите на физическите лица при плащането им (чл.20 ал.2, чл.21 ал.1 т.2, и чл. 22 ал.1 т.3 от ЗОДФЛ) и за тях не се плаща ДОД.

Доходността по тези спестовни програми е освободена от данък (чл.12 ал.1 т.3 от ЗОДФЛ).
Ако е настъпило застрахователно събитие обезщетението не се облага (чл.12 ал.1 т.4 от ЗОДФЛ), а при изтичане на срока на програмата само главницата се облага с еднократен данък от 12% (чл.29 ал.2 от ЗОДФЛ) и то само за частта от премията, за която е ползвано данъчно облекчение (чл.40 ал.1 от ЗОДФЛ).
 • възможности за индивидуално тарифиране и избор на допълнителни покрития като:

•намалена работоспособност вследствие злополука или акутно заболяване;
•временна загуба на работоспособност вследствие злополука и общо заболяване;
•разходи за медикаменти;
•разходи за болничен престой.


Застраховка "Живот" свързана с инвестиционни фондове 
Със сключването на застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, Вие защитавате:

 • Вас и Вашето семейство;
 • Вашите планове;
 • Вашите служители.

Тази защитна програма е подходяща за:

 • индивидуални застраховки
 • застраховки, сключени от работодател

Какво още трябва да знаете:

 • този вид застраховка представлява комбинация от спестовност, застрахователна защита и възможност за натрупване на допълнителен капитал при по-висока степен на доходност спрямо традиционните банкови депозити;
 • с тази застраховка Вие ставате акционер в инвестиционни дружества.

Сключването на тази застраховка ви осигурява:

 • капитал при изтичане на срока на застраховката, равен на нарасналата стойност на Вашите акции (определена по курс "купува" към последния й ден);
 • гарантирана застрахователна защита при пълна трайна загуба на работоспособност в следствие на заболяване или злополука;
 • гарантиран капитал за посочените от Вас наследници, ако се случи най-лошото преди изтичането на срока на застраховката. 

Застраховка в полза на вашите деца 
Искате да инвестирайте в бъдещето на децата си и да им осигурите добър старт в живота?....
Искате да им осигурете необходимото образование и финансова помощ при навършване на пълнолетие?! Застраховката е със спестовен характер и застраховани са родителите в полза на детето.

 • Застрахователният продукт има следните предимства:
 • можете да избирате срока на застраховката, така че да съвпадне с пълнолетието на детето или друга избрана възраст;
 • Вашето дете получава определената застрахователна сума при навършване на определената от Вас възраст заедно с натрупания допълнителен капитал;
 • можете да избирате сумата, която да внасяте, и начина на заплащане на застрахователната премия;
 • можете да избирате вида на валутата;
 • можете да избирате начина на получаване на застрахователната сума в края на периода: еднократно или като гарантирана рента;
 • можете да избирате условията, при които детето може да изтегли парите при изтичане на срока на застраховката (брак, бременност, обучение.....).

 Рискова застраховка на кредитополучател 
Когато Вие сте ползвател на потребителски или ипотечен кредит, чрез "Рискова застраховка живот на кредитополучател" Вие осигурявате финансова гарантираност на изплащането на Вашия кредит в случай, че с Вас се случи непредвидено или неочаквано събитие.
Този вид застрахователни полици се сключват индивидуално за сума и срок съгласно договора за кредит и нямат спестовен характер.
Гарантирано спокойствие за Вашето семейство.